Vị trí đặt backdrop phải phù hợp

Vị trí đặt backdrop phải phù hợp

Vị trí đặt backdrop phải phù hợp