Chọn kích thước hợp lý cho Backdrop

Chọn kích thước hợp lý cho Backdrop

Chọn kích thước hợp lý cho Backdrop